Stadgar

Stadgar för Patabygdens Samhällsförening

Godkända vid föreningsmöte i Hullgrensgården den 18 april 2010 och antagna vid årsmötet i Hullgrensgården den 20 mars 2011.

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Patabygdens Samhällsförening och är en ideell förening, politiskt och religiöst neutral. Föreningens verksamhet bedrivs i Patabygden.

§ 2 Ändamål

Föreningens syfte är att på bästa sätt tillvarata invånarnas i Patabygden intressen vad gäller miljö, service, gemenskap m.m. Föreningen ska på olika sätt verka för att göra området attraktivt för invånare och besökare.

§ 3 Genomförande

Verksamheten genomförs genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför åtgärder och projekt som beslutats på föreningens årsmöte, medlemsmöten eller styrelsemöten.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap erhålls av enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte. För medlemskap krävs att av årsmötet beslutad årsavgift har erlagts.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter ska skötas av en styrelse som ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare minst en och högst tre övriga ledamöter. Två ersättare ska dessutom finnas. Samtliga ledamöter i styrelsen väljs vid årsmötet på två år. För att främja kontinuiteten i arbetet väljs ordförande, kassör och övriga ledamöter år 1 medan vice ordförande, sekreterare och två ersättare väljs år 2.

§ 6 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 7 Revisorer

Styrelsens beslut och verksamhetens innehåll samt räkenskaperna ska årligen granskas av två revisorer med en ersättare. Revisorerna väljs av årsmötet på två år, en revisor väljs år 1 och en revisor och en ersättare väljs år 2. I sin revisionsberättelse ska revisorerna till årsmötet uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte hålls senast vid utgången av mars månad varje år. Kallelse ska sändas ut till medlem­marna senast 14 dagar i förväg.

§ 9 Årsmötets agenda

Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet:

a/ Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

b/ Godkännande av agendan

c/ Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän

d/ Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

e/ Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

f/ Val av styrelse och ersättare

g/ Val av två revisorer och ersättare

h/ Val av valberedning

i/ Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

j/ Övriga ärenden

§ 10 Allmänt medlemsmöte

Allmänt medlemsmöte ska utlysas då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst tjugofem av föreningens medlemmar begärt hos styrelsen att sammankalla ett möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är den 1 januari – 31 december.

§ 12 Motioner

Medlem som önskar att ett ärende/motion behandlas vid ordinarie årsmöte ska anmäla detta till styrelsen senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 13 Stadgeändringar

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, av vilka det ena är årsmötet.

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, varav det ena är ett årsmöte. Vid beslut om upplösning ska även fastställas hur tillgångarna ska disponeras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.